Research ArticleCHEMICAL BIOLOGY

A highly conserved G-rich consensus sequence in hepatitis C virus core gene represents a new anti–hepatitis C target

See allHide authors and affiliations

Science Advances  01 Apr 2016:
Vol. 2, no. 4, e1501535
DOI: 10.1126/sciadv.1501535

Article Information

vol. 2 no. 4

Online ISSN: 
History: 
 • Received for publication October 29, 2015
 • Accepted for publication February 18, 2016
 • .

Author Information

 1. Shao-Ru Wang1,*,
 2. Yuan-Qin Min2,*,
 3. Jia-Qi Wang1,
 4. Chao-Xing Liu1,
 5. Bo-Shi Fu1,
 6. Fan Wu1,
 7. Ling-Yu Wu1,
 8. Zhi-Xian Qiao3,
 9. Yan-Yan Song1,
 10. Guo-Hua Xu4,
 11. Zhi-Guo Wu5,
 12. Gai Huang5,
 13. Nan-Fang Peng5,
 14. Rong Huang1,
 15. Wu-Xiang Mao1,
 16. Shuang Peng1,
 17. Yu-Qi Chen1,
 18. Ying Zhu5,
 19. Tian Tian1,,
 20. Xiao-Lian Zhang2, and
 21. Xiang Zhou1,
 1. 1College of Chemistry and Molecular Sciences, Key Laboratory of Biomedical Polymers of Ministry of Education, Wuhan University, Wuhan 430072, Hubei, China.
 2. 2State Key Laboratory of Virology and Hubei Province Key Laboratory of Allergy and Immunology and Department of Immunology, School of Medicine, Wuhan University, Wuhan 430071, Hubei, China.
 3. 3Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430072, Hubei, China.
 4. 4Wuhan Institute of Physics and Mathematics, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430071, Hubei, China.
 5. 5College of Life Sciences, Wuhan University, Wuhan 430072, Hubei, China.
 1. Corresponding author. E-mail: xzhou{at}whu.edu.cn (X.Z.); zhangxiaolian{at}whu.edu.cn (X.-L.Z.); ttian{at}whu.edu.cn (T.T.)
  • * These authors contributed equally to this work.

  Altmetric

  Article usage

  Article usage: March 2016 to December 2019

  AbstractFullPdf
  Mar 2016923
  Apr 201618621587818
  May 20161098101191
  Jun 20161856782
  Jul 20161619386
  Aug 201616013053
  Sep 201617210147
  Oct 201616810563
  Nov 201616710257
  Dec 201618512346
  Jan 20179012766
  Feb 201719312571
  Mar 201717911473
  Apr 20171118933
  May 2017839323
  Jun 20171019850
  Jul 2017909137
  Aug 2017538833
  Sep 2017668135
  Oct 20171207330
  Nov 20171418419
  Dec 20171147734
  Jan 2018844920
  Feb 2018723012
  Mar 2018718221
  Apr 2018504729
  May 2018625937
  Jun 2018835938
  Jul 2018366029
  Aug 2018017132
  Sep 2018024527
  Oct 2018024632
  Nov 2018033033
  Dec 2018022030
  Jan 2019819411
  Feb 20191817119
  Mar 20191012034
  Apr 20191712427
  May 201977139
  Jun 2019126822
  Jul 201986926
  Aug 201906621
  Sep 201925219
  Oct 201969546
  Nov 20190969
  Dec 20192275

  Navigate This Article