Research ArticleCONDENSED MATTER PHYSICS

Current-driven magnetization switching in a van der Waals ferromagnet Fe3GeTe2

See allHide authors and affiliations

Science Advances  23 Aug 2019:
Vol. 5, no. 8, eaaw8904
DOI: 10.1126/sciadv.aaw8904

Article Information

vol. 5 no. 8

Online ISSN: 
History: 
 • Received for publication February 2, 2019
 • Accepted for publication July 16, 2019
 • .

Author Information

 1. Xiao Wang1,2,*,
 2. Jian Tang1,2,*,
 3. Xiuxin Xia3,4,*,
 4. Congli He5,
 5. Junwei Zhang6,7,
 6. Yizhou Liu1,2,
 7. Caihua Wan1,2,
 8. Chi Fang1,2,
 9. Chenyang Guo1,2,
 10. Wenlong Yang1,2,
 11. Yao Guang1,2,
 12. Xiaomin Zhang1,2,
 13. Hongjun Xu1,2,8,
 14. Jinwu Wei1,2,8,
 15. Mengzhou Liao1,2,
 16. Xiaobo Lu1,2,
 17. Jiafeng Feng1,2,
 18. Xiaoxi Li3,4,
 19. Yong Peng7,
 20. Hongxiang Wei1,2,
 21. Rong Yang1,2,8,
 22. Dongxia Shi1,2,8,
 23. Xixiang Zhang6,
 24. Zheng Han3,4,,
 25. Zhidong Zhang3,4,
 26. Guangyu Zhang1,2,8,,
 27. Guoqiang Yu1,2,8, and
 28. Xiufeng Han1,2,8
 1. 1Beijing National Laboratory for Condensed Matter Physics, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China.
 2. 2Center of Materials Science and Optoelectronics Engineering, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China.
 3. 3Shenyang National Laboratory for Materials Science, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016, China.
 4. 4School of Material Science and Engineering, University of Science and Technology of China, Anhui 230026, China.
 5. 5Institute of Advanced Materials, Beijing Normal University, Beijing 100875, China.
 6. 6Physical Science and Engineering Division (PSE), King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Thuwal 23955-6900, Saudi Arabia.
 7. 7Key Laboratory for Magnetism and Magnetic Materials of Ministry of Education, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China.
 8. 8Songshan Lake Materials Laboratory, Dongguan, Guangdong 523808, China.
 1. Corresponding author. Email: vitto.han{at}gmail.com (Z.H.); gyzhang{at}iphy.ac.cn (G.Z.); guoqiangyu{at}iphy.ac.cn (G.Y.)
 • * These authors contributed equally to this work.

Altmetric

Article usage

Article usage: August 2019 to October 2020

AbstractFullPdf
Aug 20191631816723
Sep 201925541417
Oct 201918345215
Nov 20197316178
Dec 201936393204
Jan 202021290168
Feb 202095305212
Mar 2020100387248
Apr 202074291214
May 202087311230
Jun 2020103235205
Jul 202059234156
Aug 202081212190
Sep 202094332356
Oct 202075254260

Stay Connected to Science Advances

Navigate This Article