Research ArticleEVOLUTIONARY BIOLOGY

From asymmetrical to balanced genomic diversification during rediploidization: Subgenomic evolution in allotetraploid fish

See allHide authors and affiliations

Science Advances  27 May 2020:
Vol. 6, no. 22, eaaz7677
DOI: 10.1126/sciadv.aaz7677

Article Information

vol. 6 no. 22

PubMed: 
Online ISSN: 
History: 
 • Received for publication October 9, 2019
 • Accepted for publication March 20, 2020
 • .

Author Information

 1. Jing Luo1,*,
 2. Jing Chai1,2,*,
 3. Yanling Wen2,4,16,*,
 4. Min Tao3,*,
 5. Guoliang Lin1,*,
 6. Xiaochuan Liu1,
 7. Li Ren3,
 8. Zeyu Chen4,
 9. Shigang Wu5,
 10. Shengnan Li3,
 11. Yude Wang3,
 12. Qinbo Qin3,
 13. Shi Wang3,
 14. Yun Gao2,
 15. Feng Huang1,
 16. Lu Wang1,
 17. Cheng Ai5,
 18. Xiaobo Wang5,
 19. Lianwei Li2,
 20. Chengxi Ye2,6,
 21. Huimin Yang1,
 22. Mi Luo3,
 23. Jie Chen3,
 24. Hong Hu3,
 25. Liujiao Yuan3,
 26. Li Zhong1,
 27. Jing Wang1,
 28. Jian Xu7,
 29. Zhenglin Du4,
 30. Zhanshan (Sam) Ma2,
 31. Robert W. Murphy2,8,
 32. Axel Meyer9,
 33. Jianfang Gui10,
 34. Peng Xu11,,
 35. Jue Ruan5,12,,
 36. Z. Jeffrey Chen13,14,,
 37. Shaojun Liu3,,
 38. Xuemei Lu2,4,15,16, and
 39. Ya-ping Zhang1,2,
 1. 1State Key Laboratory for Conservation and Utilization of Bio-resource and School of Life Sciences, Yunnan University, Kunming, 650091 Yunnan, China.
 2. 2State Key Laboratory of Genetic Resources and Evolution, Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, Kunming, 650223 Yunnan, China.
 3. 3State Key Laboratory of Developmental Biology of Freshwater Fish and College of Life Sciences, Hunan Normal University, Changsha, 410081 Hunan, China.
 4. 4CAS Key Laboratory of Genomic and Precision Medicine, Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China.
 5. 5Agricultural Genomics Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Shenzhen 518120, China.
 6. 6Department of Computer Science, University of Maryland, College Park, MD 20742, USA.
 7. 7Centre for Applied Aquatic Genomics, Chinese Academy of Fishery Sciences, Beijing 100141, China.
 8. 8Centre for Biodiversity and Conservation Biology, Royal Ontario Museum, Toronto, ON M5S 2C6, Canada.
 9. 9Department of Biology, University of Konstanz, Konstanz 78457, Germany.
 10. 10State Key Laboratory of Freshwater Ecology and Biotechnology, Institute of Hydrobiology, Innovation Academy for Seed Design, Chinese Academy of Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430072, China.
 11. 11College of Ocean and Earth Sciences, Xiamen University, Xiamen, 361102 Fujian, China.
 12. 12Peng Cheng Laboratory, Shenzhen 518052, China.
 13. 13State Key Laboratory of Crop Genetics and Germplasm Enhancement, Nanjing Agricultural University, Nanjing, 210095 Jiangsu, China.
 14. 14Department of Molecular Biosciences, University of Texas at Austin, Austin, TX 78712-0159, USA.
 15. 15CAS Center for Excellence in Animal Evolution and Genetics, Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, Kunming, 650223 Yunnan, China.
 16. 16University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China.
 1. Corresponding author. Email: zhangyp{at}mail.kiz.ac.cn (Y.Z.); xuemeilu{at}mail.kiz.ac.cn (X.Lu); lsj{at}hunnu.edu.cn (S.Liu); zjchen{at}austin.utexas.edu (Z.J.C.); ruanjue{at}caas.cn (J.R.); xupeng77{at}xmu.edu.cn (P.X.)
 • * These authors contributed equally to this work.

Altmetric

Article usage

Article usage: May 2020 to June 2021

AbstractFullPdf
May 20201202946701
Jun 2020941353252
Jul 202058462159
Aug 202024331148
Sep 202041340136
Oct 20203726696
Nov 202036112099
Dec 202042300152
Jan 20219246195
Feb 20214729680
Mar 20215040592
Apr 20212335670
May 20213132462
Jun 20212618335

Stay Connected to Science Advances

Navigate This Article