Research ArticleHEALTH AND MEDICINE

ROS-responsive chitosan-SS31 prodrug for AKI therapy via rapid distribution in the kidney and long-term retention in the renal tubule

See allHide authors and affiliations

Science Advances  09 Oct 2020:
Vol. 6, no. 41, eabb7422
DOI: 10.1126/sciadv.abb7422

Article Information

vol. 6 no. 41

PubMed: 
Online ISSN: 
History: 
 • Received for publication March 15, 2020
 • Accepted for publication August 21, 2020
 • .

Author Information

 1. Di Liu1,
 2. Gaofeng Shu1,
 3. Feiyang Jin1,
 4. Jing Qi1,
 5. Xiaoling Xu1,
 6. Yan Du1,
 7. Hui Yu1,
 8. Jun Wang1,
 9. Mingchen Sun1,
 10. Yuchan You1,
 11. Minxia Zhu1,
 12. Meixuan Chen1,
 13. Luwen Zhu1,
 14. Qiying Shen1,
 15. Xiaoying Ying1,
 16. Xuefang Lou3,*,
 17. Saiping Jiang2,* and
 18. Yongzhong Du1,*
 1. 1Institute of Pharmaceutics, College of Pharmaceutical Sciences, Zhejiang University, 866 Yu-Hang-Tang Road, Hangzhou 310058, China.
 2. 2Department of Pharmacy, The First Affiliated Hospital, College of Medicine, Zhejiang University, 79 Qingchun Road, Hangzhou 310003, China.
 3. 3School of Medicine, Zhejiang University City College, Hangzhou 310015, China.
 1. *Corresponding author. Email: duyongzhong{at}zju.edu.cn (Y.D.); j5145{at}zju.edu.cn (S.J.); louxf{at}zucc.edu.cn (X.L.)

Altmetric

Article usage

Article usage: October 2020 to June 2021

AbstractFullPdf
Oct 2020130790445
Nov 202040891420
Dec 202040654153
Jan 202135626116
Feb 20211534655
Mar 202121359131
Apr 20212628073
May 202124281104
Jun 20211212647

Stay Connected to Science Advances

Navigate This Article