Research ArticleCANCER

Multi-omics characterization of molecular features of gastric cancer correlated with response to neoadjuvant chemotherapy

See allHide authors and affiliations

Science Advances  26 Feb 2020:
Vol. 6, no. 9, eaay4211
DOI: 10.1126/sciadv.aay4211

Article Information

vol. 6 no. 9

Online ISSN: 
History: 
 • Received for publication June 17, 2019
 • Accepted for publication December 6, 2019
 • .

Author Information

 1. Ziyu Li1,*,
 2. Xiangyu Gao1,*,
 3. Xinxin Peng2,*,
 4. Mei-Ju May Chen3,*,
 5. Zhe Li2,*,
 6. Bin Wei2,
 7. Xianzi Wen4,
 8. Baoye Wei2,
 9. Yu Dong2,
 10. Zhaode Bu1,
 11. Aiwen Wu1,
 12. Qi Wu5,
 13. Lei Tang6,
 14. Zhongwu Li7,
 15. Yiqiang Liu7,
 16. Li Zhang7,
 17. Shuqin Jia8,
 18. Lianhai Zhang1,
 19. Fei Shan1,
 20. Ji Zhang1,
 21. Xiaojiang Wu1,
 22. Xin Ji1,
 23. Ke Ji1,
 24. Xiaolong Wu1,
 25. Jinyao Shi4,
 26. Xiaofang Xing8,
 27. Jianmin Wu9,
 28. Guoqing Lv10,
 29. Lin Shen11,
 30. Xuwo Ji2,
 31. Han Liang3,12, and
 32. Jiafu Ji1,
 1. 1Key Laboratory of Carcinogenesis and Translational Research (Ministry of Education/Beijing), Gastrointestinal Cancer Center, Peking University Cancer Hospital and Institute, Beijing 100142, China.
 2. 2Precision Scientific (Beijing) Ltd., Beijing 100085, China.
 3. 3Department of Bioinformatics and Computational Biology, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX 77030, USA.
 4. 4Key Laboratory of Carcinogenesis and Translational Research (Ministry of Education/Beijing), GI Cancer Translation Research Lab, Peking University Cancer Hospital and Institute, Beijing 100142, China.
 5. 5Key Laboratory of Carcinogenesis and Translational Research (Ministry of Education/Beijing), Endoscopy Center, Peking University Cancer Hospital and Institute, Beijing 100142, China.
 6. 6Key Laboratory of Carcinogenesis and Translational Research (Ministry of Education/Beijing), Department of Radiology, Peking University Cancer Hospital and Institute, Beijing 100142, China.
 7. 7Key Laboratory of Carcinogenesis and Translational Research (Ministry of Education/Beijing), Department of Pathology, Peking University Cancer Hospital and Institute, Beijing 100142, China.
 8. 8Key Laboratory of Carcinogenesis and Translational Research (Ministry of Education/Beijing), Center for Molecular Diagnostics, Peking University Cancer Hospital and Institute, Beijing 100142, China.
 9. 9Key Laboratory of Carcinogenesis and Translational Research (Ministry of Education/Beijing), Center for Cancer Bioinformatics, Peking University Cancer Hospital and Institute, Beijing 100142, China.
 10. 10Department of Gastrointestinal Surgery, Peking University Shenzhen Hospital, Shenzhen 518036, China.
 11. 11Key Laboratory of Carcinogenesis and Translational Research (Ministry of Education/Beijing), Department of GI Oncology, Peking University Cancer Hospital and Institute, Beijing 100142, China.
 12. 12Department of Systems Biology, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX 77030, USA.
 1. Corresponding author. Email: jijiafu{at}hsc.pku.edu.cn (J.J.); hliang1{at}mdanderson.org (H.L.)
 • * These authors contributed equally to this work.

Altmetric

Article usage

Article usage: February 2020 to July 2021

AbstractFullPdf
Feb 20201281436297
Mar 20201281115417
Apr 202027511282
May 202029329121
Jun 202020400109
Jul 20208407135
Aug 2020938373
Sep 202021593173
Oct 202012471151
Nov 202023371124
Dec 202020469213
Jan 202149474195
Feb 20211225990
Mar 202121338115
Apr 202122307176
May 202125309138
Jun 202116175117
Jul 20211210185

Stay Connected to Science Advances

Navigate This Article