Science Advances

Supplementary Materials

Correlation-driven eightfold magnetic anisotropy in a two-dimensional oxide monolayer

Zhangzhang Cui, Alexander J. Grutter, Hua Zhou, Hui Cao, Yongqi Dong, Dustin A. Gilbert, Jingyuan Wang, Yi-Sheng Liu, Jiaji Ma, Zhenpeng Hu, Jinghua Guo, Jing Xia, Brian J. Kirby, Padraic Shafer, Elke Arenholz, Hanghui Chen, Xiaofang Zhai, Yalin Lu

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S10
  • Sections S1 and S2
  • References

Files in this Data Supplement: