Science Advances

Supplementary Materials

Eradication of tumor growth by delivering novel photothermal selenium-coated tellurium nanoheterojunctions

Shiyou Chen, Chenyang Xing, Dazhou Huang, Chuanhong Zhou, Bo Ding, Ziheng Guo, Zhengchun Peng, Dou Wang, Xi Zhu, Shuzhen Liu, Zhen Cai, Jieyu Wu, Jiaqi Zhao, Zongze Wu, Yuhua Zhang, Chaoying Wei, Qiaoting Yan, Hongzhong Wang, Dianyuan Fan, Liping Liu, Han Zhang, Yihai Cao

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S8
  • Tables S1 and S2

Files in this Data Supplement: