Science Advances

Supplementary Materials

The deubiquitinase UCHL1 regulates cardiac hypertrophy by stabilizing epidermal growth factor receptor

Hai-Lian Bi, Xiao-Li Zhang, Yun-Long Zhang, Xin Xie, Yun-Long Xia, Jie Du, Hui-Hua Li

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S7
  • Tables S1 to S3

Files in this Data Supplement: