Science Advances

Supplementary Materials

A highly sensitive and selective nanosensor for near-infrared potassium imaging

Jianan Liu, Limin Pan, Chunfeng Shang, Bin Lu, Rongjie Wu, Yun Feng, Weiyu Chen, Rongwei Zhang, Jiwen Bu, Zhiqi Xiong, Wenbo Bu, Jiulin Du, Jianlin Shi

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Figs. S1 to S9
  • Table S1
  • Legend for movie S1

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: