Science Advances

Supplementary Materials

PHF20L1 as a H3K27me2 reader coordinates with transcriptional repressors to promote breast tumorigenesis

Yongqiang Hou, Wei Liu, Xianfu Yi, Yang Yang, Dongxue Su, Wei Huang, Hefen Yu, Xu Teng, Ying Yang, Wei Feng, Tao Zhang, Jie Gao, Kai Zhang, Rongfang Qiu, Yan Wang

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Supplementary Materials and Methods
  • Tables S1 to S4
  • Figs. S1 to S6

Files in this Data Supplement: