Science Advances

Supplementary Materials

O-GlcNAc transferase promotes influenza A virus–induced cytokine storm by targeting interferon regulatory factor–5

Qiming Wang, Peining Fang, Rui He, Mengqi Li, Haisheng Yu, Li Zhou, Yu Yi, Fubing Wang, Yuan Rong, Yi Zhang, Aidong Chen, Nanfang Peng, Yong Lin, Mengji Lu, Ying Zhu, Guoping Peng, Liqun Rao, Shi Liu

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S6
  • Tables S1 to S3

Files in this Data Supplement: