Science Advances

Supplementary Materials

Disordered hyperuniformity in two-dimensional amorphous silica

Yu Zheng, Lei Liu, Hanqing Nan, Zhen-Xiong Shen, Ge Zhang, Duyu Chen, Lixin He, Wenxiang Xu, Mohan Chen, Yang Jiao, Houlong Zhuang

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Sections S1 to S6
  • Figs. S1 to S7
  • References

Files in this Data Supplement: