Science Advances

Supplementary Materials

Defined lifestyle and germline factors predispose Asian populations to gastric cancer

Akihiro Suzuki, Hiroto Katoh, Daisuke Komura, Miwako Kakiuchi, Amane Tagashira, Shogo Yamamoto, Kenji Tatsuno, Hiroki Ueda, Genta Nagae, Shiro Fukuda, Takayoshi Umeda, Yasushi Totoki, Hiroyuki Abe, Tetsuo Ushiku, Tetsuya Matsuura, Eiji Sakai, Takashi Ohshima, Sachiyo Nomura, Yasuyuki Seto, Tatsuhiro Shibata, Yasushi Rino, Atsushi Nakajima, Masashi Fukayama, Shumpei Ishikawa, Hiroyuki Aburatani

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Figs. S1 to S6
  • Tables S1 to S8

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: