Science Advances

Supplementary Materials

Evolution of vegetation and climate variability on the Tibetan Plateau over the past 1.74 million years

Yan Zhao, Polychronis C. Tzedakis, Quan Li, Feng Qin, Qiaoyu Cui, Chen Liang, H. John B. Birks, Yaoliang Liu, Zhiyong Zhang, Junyi Ge, Hui Zhao, Vivian A. Felde, Chenglong Deng, Maotang Cai, Huan Li, Weihe Ren, Haicheng Wei, Hanfei Yang, Jiawu Zhang, Zicheng Yu, Zhengtang Guo

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Figs. S1 to S9
  • Tables S1, S2, S4 and S5
  • Legend for table S3
  • References

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: