Science Advances

Supplementary Materials

Programming PAM antennae for efficient CRISPR-Cas9 DNA editing

Fei Wang, Yaya Hao, Qian Li, Jiang Li, Honglu Zhang, Xueli Zhang, Lihua Wang, Carlos Bustamante, Chunhai Fan

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Supplementary Methods
  • Figs. S1 to S21
  • Tables S1 to S4

Files in this Data Supplement: