Science Advances

Supplementary Materials

A biomimetic peptide recognizes and traps bacteria in vivo as human defensin-6

Yu Fan, Xiang-Dan Li, Ping-Ping He, Xiao-Xue Hu, Kuo Zhang, Jia-Qi Fan, Pei-Pei Yang, Hao-Yan Zheng, Wen Tian, Zi-Ming Chen, Lei Ji, Hao Wang, Lei Wang

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S10

Files in this Data Supplement: