Science Advances

Supplementary Materials

3D printed Mg-NiTi interpenetrating-phase composites with high strength, damping capacity, and energy absorption efficiency

Mingyang Zhang, Qin Yu, Zengqian Liu, Jian Zhang, Guoqi Tan, Da Jiao, Wenjun Zhu, Shujun Li, Zhefeng Zhang, Rui Yang, Robert O. Ritchie

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S5

Files in this Data Supplement: