Science Advances

Supplementary Materials

Crystal structure of bovine herpesvirus 1 glycoprotein D bound to nectin-1 reveals the basis for its low-affinity binding to the receptor

Dan Yue, Zhujun Chen, Fanli Yang, Fei Ye, Sheng Lin, Bin He, Yanwei Cheng, Jichao Wang, Zimin Chen, Xi Lin, Jing Yang, Hua Chen, Zhonglin Zhang, Yu You, Honglu Sun, Ao Wen, Lingling Wang, Yue Zheng, Yu Cao, Yuhua Li, Guangwen Lu

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S4
  • Tables S1 to S4

Files in this Data Supplement: