Science Advances

Supplementary Materials

Steering valley-polarized emission of monolayer MoS2 sandwiched in plasmonic antennas

Te Wen, Weidong Zhang, Shuai Liu, Aiqin Hu, Jingyi Zhao, Yu Ye, Yang Chen, Cheng-Wei Qiu, Qihuang Gong, Guowei Lu

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Sections S1 to S3
  • Figs. S1 to S10

Files in this Data Supplement: