Science Advances

Supplementary Materials

Supercooled liquid sulfur maintained in three-dimensional current collector for high-performance Li-S batteries

Guangmin Zhou, Ankun Yang, Guoping Gao, Xiaoyun Yu, Jinwei Xu, Chenwei Liu, Yusheng Ye, Allen Pei, Yecun Wu, Yucan Peng, Yanxi Li, Zheng Liang, Kai Liu, Lin-Wang Wang, Yi Cui

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Figs. S1 to S12
  • Legends for movies S1 to S9

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: