Science Advances

Supplementary Materials

Remote modulation of lncRNA GCLET by risk variant at 16p13 underlying genetic susceptibility to gastric cancer

Mulong Du, Rui Zheng, Gaoxiang Ma, Haiyan Chu, Jiafei Lu, Shuwei Li, Junyi Xin, Na Tong, Gang Zhang, Weizhi Wang, Fulin Qiang, Weida Gong, Qinghong Zhao, Guoquan Tao, Jinfei Chen, Zhifang Jia, Jing Jiang, Guangfu Jin, Zhibin Hu, Hongbing Shen, Meilin Wang, Zhengdong Zhang

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Supplementary Materials and Methods
  • Tables S1 to S11
  • Figs. S1 to S11

Files in this Data Supplement: