Science Advances

Supplementary Materials

RALF1-FERONIA complex affects splicing dynamics to modulate stress responses and growth in plants

Long Wang, Tao Yang, Bingqian Wang, Qinlu Lin, Sirui Zhu, Chiyu Li, Youchu Ma, Jing Tang, Junjie Xing, Xiushan Li, Hongdong Liao, Dorothee Staiger, Zhiqiang Hu, Feng Yu

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Figs. S1 to S12

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: