Science Advances

Supplementary Materials

A micropeptide encoded by lncRNA MIR155HG suppresses autoimmune inflammation via modulating antigen presentation

Liman Niu, Fangzhou Lou, Yang Sun, Libo Sun, Xiaojie Cai, Zhaoyuan Liu, Hong Zhou, Hong Wang, Zhikai Wang, Jing Bai, Qianqian Yin, Junxun Zhang, Linjiao Chen, Danhong Peng, Zhenyao Xu, Yuanyuan Gao, Sibei Tang, Li Fan, Honglin Wang

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Figs. S1 to S5
  • Table S1

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: