Science Advances

Supplementary Materials

The origin of domestication genes in goats

Zhuqing Zheng, Xihong Wang, Ming Li, Yunjia Li, Zhirui Yang, Xiaolong Wang, Xiangyu Pan, Mian Gong, Yu Zhang, Yingwei Guo, Yu Wang, Jing Liu, Yudong Cai, Qiuming Chen, Moses Okpeku, Licia Colli, Dawei Cai, Kun Wang, Shisheng Huang, Tad S. Sonstegard, Ali Esmailizadeh, Wenguang Zhang, Tingting Zhang, Yangbin Xu, Naiyi Xu, Yi Yang, Jianlin Han, Lei Chen, Jos├ęphine Lesur, Kevin G. Daly, Daniel G. Bradley, Rasmus Heller, Guojie Zhang, Wen Wang, Yulin Chen, Yu Jiang

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Supplementary Materials and Methods
  • Supplementary Text
  • Figs. S1 to S31
  • Tables S1 to S15
  • Legends for data files S1 to S7
  • References

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: