Science Advances

Supplementary Materials

A biomimetic platelet based on assembling peptides initiates artificial coagulation

Pei-Pei Yang, Kuo Zhang, Ping-Ping He, Yu Fan, Xuejiao J. Gao, Xingfa Gao, Zi-Ming Chen, Da-Yong Hou, Yuan Li, Yu Yi, Dong-Bing Cheng, Jing-Ping Zhang, Linqi Shi, Xian-Zheng Zhang, Lei Wang, Hao Wang

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S16
  • Table S1

Files in this Data Supplement: