Science Advances

Supplementary Materials

Generation of self-organized sensory ganglion organoids and retinal ganglion cells from fibroblasts

Dongchang Xiao, Qinqin Deng, Yanan Guo, Xiuting Huang, Min Zou, Jiawei Zhong, Pinhong Rao, Zihui Xu, Yifan Liu, Youjin Hu, Yin Shen, Kangxin Jin, Mengqing Xiang

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Figs. S1 to S8
  • Legends for tables S1 and S2
  • Legends for movies S1 to S4

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: