Science Advances

Supplementary Materials

From asymmetrical to balanced genomic diversification during rediploidization: Subgenomic evolution in allotetraploid fish

Jing Luo, Jing Chai, Yanling Wen, Min Tao, Guoliang Lin, Xiaochuan Liu, Li Ren, Zeyu Chen, Shigang Wu, Shengnan Li, Yude Wang, Qinbo Qin, Shi Wang, Yun Gao, Feng Huang, Lu Wang, Cheng Ai, Xiaobo Wang, Lianwei Li, Chengxi Ye, Huimin Yang, Mi Luo, Jie Chen, Hong Hu, Liujiao Yuan, Li Zhong, Jing Wang, Jian Xu, Zhenglin Du, Zhanshan (Sam) Ma, Robert W. Murphy, Axel Meyer, Jianfang Gui, Peng Xu, Jue Ruan, Z. Jeffrey Chen, Shaojun Liu, Xuemei Lu, Yaping Zhang

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Supplementary Methods and Analysis
  • Figs. S1 to S8
  • Table S1
  • Legends for data S1 to S4
  • References

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: