Science Advances

Supplementary Materials

Kilohertz electron paramagnetic resonance spectroscopy of single nitrogen centers at zero magnetic field

Fei Kong, Pengju Zhao, Pei Yu, Zhuoyang Qin, Zhehua Huang, Zhecheng Wang, Mengqi Wang, Fazhan Shi, Jiangfeng Du

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Sections S1 to S4
  • Figs. S1 to S6

Files in this Data Supplement: