Science Advances

Supplementary Materials

Platelet-derived porous nanomotor for thrombus therapy

Mimi Wan, Qi Wang, Rongliang Wang, Rui Wu, Ting Li, Dan Fang, Yangyang Huang, Yueqi Yu, Leyi Fang, Xingwen Wang, Yinghua Zhang, Zhuoyue Miao, Bo Zhao, Fenghe Wang, Chun Mao, Qing Jiang, Xingquan Xu, Dongquan Shi

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Legends for movies S1 and S2
  • Tables S1 to S12
  • Figs. S1 to S40
  • References

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: