Science Advances

Supplementary Materials

Mycobacterium tuberculosis clinical isolates carry mutational signatures of host immune environments

Qingyun Liu, Jianhao Wei, Yawei Li, Mei Wang, Jun Su, Yonghui Lu, Mariana G. López, Xueqin Qian, Zhaoqin Zhu, Haiying Wang, Mingyun Gan, Qi Jiang, Yun-Xin Fu, Howard E. Takiff, Iñaki Comas, Feng Li, Xuemei Lu, Sarah M. Fortune, Qian Gao

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S10
  • Table S1

Files in this Data Supplement: