Science Advances

Supplementary Materials

Cross-plane transport in a single-molecule two-dimensional van der Waals heterojunction

Shiqiang Zhao, Qingqing Wu, Jiuchan Pi, Junyang Liu, Jueting Zheng, Songjun Hou, Junying Wei, Ruihao Li, Hatef Sadeghi, Yang Yang, Jia Shi, Zhaobin Chen, Zongyuan Xiao, Colin Lambert, Wenjing Hong

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Sections S1 to S6
  • Figs. S1 to S16
  • Tables S1 to S3

Files in this Data Supplement: