Science Advances

Supplementary Materials

Noninvasive in vivo 3D bioprinting

Yuwen Chen, Jiumeng Zhang, Xuan Liu, Shuai Wang, Jie Tao, Yulan Huang, Wenbi Wu, Yang Li, Kai Zhou, Xiawei Wei, Shaochen Chen, Xiang Li, Xuewen Xu, Ludwig Cardon, Zhiyong Qian, Maling Gou

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S10

Files in this Data Supplement: