Science Advances

Supplementary Materials

Probing the low-temperature limit of the quantum anomalous Hall effect

Lei Pan, Xiaoyang Liu, Qing Lin He, Alexander Stern, Gen Yin, Xiaoyu Che, Qiming Shao, Peng Zhang, Peng Deng, Chao-Yao Yang, Brian Casas, Eun Sang Choi, Jing Xia, Xufeng Kou, Kang L. Wang

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S6

Files in this Data Supplement: