Science Advances

Supplementary Materials

Synaptic mechanisms for motor variability in a feedforward network

Guo Zhang, Ke Yu, Tao Wang, Ting-Ting Chen, Wang-Ding Yuan, Fan Yang, Zi-Wei Le, Shi-Qi Guo, Ying-Yu Xue, Song-An Chen, Zhe Yang, Feng Liu, Elizabeth C. Cropper, Klaudiusz R. Weiss, Jian Jing

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S7
  • Tables S1 to S3

Files in this Data Supplement: