Science Advances

Supplementary Materials

Gate-tunable van der Waals heterostructure for reconfigurable neural network vision sensor

Chen-Yu Wang, Shi-Jun Liang, Shuang Wang, Pengfei Wang, Zhu’an Li, Zhongrui Wang, Anyuan Gao, Chen Pan, Chuan Liu, Jian Liu, Huafeng Yang, Xiaowei Liu, Wenhao Song, Cong Wang, Bin Cheng, Xiaomu Wang, Kunji Chen, Zhenlin Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, J. Joshua Yang, Feng Miao

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S10

Files in this Data Supplement: