Science Advances

Supplementary Materials

A breathable, biodegradable, antibacterial, and self-powered electronic skin based on all-nanofiber triboelectric nanogenerators

Xiao Peng, Kai Dong, Cuiying Ye, Yang Jiang, Siyuan Zhai, Renwei Cheng, Di Liu, Xiaoping Gao, Jie Wang, Zhong Lin Wang

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S33
  • Notes S1 to S7

Files in this Data Supplement: