Science Advances

Supplementary Materials

AIEgen-coupled upconversion nanoparticles eradicate solid tumors through dual-mode ROS activation

Duo Mao, Fang Hu, Zhigao Yi, Kenry Kenry, Shidang Xu, Shuangqian Yan, Zichao Luo, Wenbo Wu, Zhihong Wang, Deling Kong, Xiaogang Liu, Bin Liu

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Supplementary Materials and Methods
  • Figs. S1 to S17

Files in this Data Supplement: