Science Advances

Supplementary Materials

β-Catenin safeguards the ground state of mouse pluripotency by strengthening the robustness of the transcriptional apparatus

Meng Zhang, Yiwei Lai, Vladislav Krupalnik, Pengcheng Guo, Xiangpeng Guo, Jianguo Zhou, Yan Xu, Zhijun Yu, Longqi Liu, Ao Jiang, Wenjuan Li, Mazid Md. Abdul, Gang Ma, Na Li, Xiuling Fu, Yuan Lv, Mengling Jiang, Muqddas Tariq, Shahzina Kanwal, Hao Liu, Xueting Xu, Hui Zhang, Yinghua Huang, Lulu Wang, Shuhan Chen, Isaac A. Babarinde, Zhiwei Luo, Dongye Wang, Tiantian Zhou, Carl Ward, Minghui He, David P. Ibañez, Yunpan Li, Jiajian Zhou, Jie Yuan, Yayan Feng, Karthik Arumugam, Umberto Di Vicino, Xichen Bao, Guangming Wu, Axel Schambach, Huating Wang, Hao Sun, Fei Gao, Baoming Qin, Andrew P. Hutchins, Bradley W. Doble, Christine Hartmann, Maria Pia Cosma, Yan Qin, Guo-Liang Xu, Runsheng Chen, Giacomo Volpe, Liang Chen, Jacob H. Hanna, Miguel A. Esteban

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Figs. S1 to S9
  • Legends for tables S1 to S6

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: