Science Advances

Supplementary Materials

RACK7 recognizes H3.3G34R mutation to suppress expression of MHC class II complex components and their delivery pathway in pediatric glioblastoma

Fangfang Jiao, Ze Li, Chen He, Wenqi Xu, Gensheng Yang, Tingting Liu, Hongjie Shen, Jiajun Cai, Jamie N. Anastas, Ying Mao, Yongchun Yu, Fei Lan, Yujiang Geno Shi, Chris Jones, Yanhui Xu, Suzanne J. Baker, Yang Shi, Rui Guo

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S6
  • Tables S1 to S4

Files in this Data Supplement: