Science Advances

Supplementary Materials

Integrated cascade nanozyme catalyzes in vivo ROS scavenging for anti-inflammatory therapy

Yufeng Liu, Yuan Cheng, He Zhang, Min Zhou, Yijun Yu, Shichao Lin, Bo Jiang, Xiaozhi Zhao, Leiying Miao, Chuan-Wan Wei, Quanyi Liu, Ying-Wu Lin, Yan Du, Christopher J. Butch, Hui Wei

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Scheme S1
  • Figs. S1 to S22
  • Tables S1 and S2

Files in this Data Supplement: