Science Advances

Supplementary Materials

Cell type–differential modulation of prefrontal cortical GABAergic interneurons on low gamma rhythm and social interaction

Ling Liu, Haifeng Xu, Jun Wang, Jie Li, Yuanyuan Tian, Junqiang Zheng, Miao He, Tian-Le Xu, Zhi-Ying Wu, Xiao-Ming Li, Shu-Min Duan, Han Xu

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Supplementary Methods
  • Figs. S1 to S10
  • References

Files in this Data Supplement: