Science Advances

Supplementary Materials

Chimeric apoptotic bodies functionalized with natural membrane and modular delivery system for inflammation modulation

Geng Dou, Ran Tian, Xuemei Liu, Pingyun Yuan, Qianwen Ye, Jin Liu, Siying Liu, Jun Zhou, Zhihong Deng, Xin Chen, Shiyu Liu, Yan Jin

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S9
  • Tables S1 and S2

Files in this Data Supplement: