Science Advances

Supplementary Materials

Maintenance of mid-latitude oceanic fronts by mesoscale eddies

Zhao Jing, Shengpeng Wang, Lixin Wu, Ping Chang, Qiuying Zhang, Bingrong Sun, Xiaohui Ma, Bo Qiu, Justing Small, Fei-Fei Jin, Zhaohui Chen, Bolan Gan, Yun Yang, Haiyuan Yang, Xiuquan Wan

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Supplementary Materials and Methods
  • Figs. S1 to S8
  • Table S1

Files in this Data Supplement: