Science Advances

Supplementary Materials

NuRD mediates mitochondrial stress–induced longevity via chromatin remodeling in response to acetyl-CoA level

Di Zhu, Xueying Wu, Jun Zhou, Xinyu Li, Xiahe Huang, Jiasheng Li, Junbo Wu, Qian Bian, Yingchun Wang, Ye Tian

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Supplementary Materials and Methods
  • Fig. S1 to S8
  • Tables S1 and S2

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: