Science Advances

Supplementary Materials

DNB-based on-chip motif finding: A high-throughput method to profile different types of protein-DNA interactions

Zhuokun Li, Xiaojue Wang, Dongyang Xu, Dengwei Zhang, Dan Wang, Xuechen Dai, Qi Wang, Zhou Li, Ying Gu, Wenjie Ouyang, Shuchang Zhao, Baoqian Huang, Jian Gong, Jing Zhao, Ao Chen, Yue Shen, Yuliang Dong, Wenwei Zhang, Xun Xu, Chongjun Xu, Yuan Jiang

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Supplementary Materials and Methods
  • Tables S1 to S4
  • Figs. S1 to S6

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: