Science Advances

Supplementary Materials

Viruses harness YxxØ motif to interact with host AP2M1 for replication: a vulnerable broad-spectrum antiviral target

Shuofeng Yuan, Hin Chu, Jingjing Huang, Xiaoyu Zhao, Zi-Wei Ye, Pok-Man Lai, Lei Wen, Jian-Piao Cai, Yufei Mo, Jianli Cao, Ronghui Liang, Vincent Kwok-Man Poon, Kong-Hung Sze, Jie Zhou, Kelvin Kai-Wang To, Zhiwei Chen, Honglin Chen, Dong-Yan Jin, Jasper Fuk-Woo Chan, Kwok-Yung Yuen

Download Supplement

The PDF file includes:

  • Figs. S1 to S8
  • Tables S1 and S2
  • Legends for movies S1 and S2

Other Supplementary Material for this manuscript includes the following:

Files in this Data Supplement: