Science Advances

Supplementary Materials

SQR mediates therapeutic effects of H2S by targeting mitochondrial electron transport to induce mitochondrial uncoupling

Jia Jia, Zichuang Wang, Minjie Zhang, Caiyun Huang, Yanmei Song, Fuyou Xu, Jingyu Zhang, Jie Li, Meijun He, Yuyao Li, Guizhen Ao, Chengjiao Hong, Yongjun Cao, Y. Eugene Chin, Zi-chun Hua, Jian Cheng

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Supplementary Materials and Methods
  • Figs. S1 to S10
  • References

Files in this Data Supplement: