Science Advances

Supplementary Materials

B cells polarize pathogenic inflammatory T helper subsets through ICOSL-dependent glycolysis

Qiu-Hui Zeng, Yuan Wei, Xiang-Ming Lao, Dong-Ping Chen, Chun-Xiang Huang, Qian-Yi Lin, Min He, Yuan Liao, Limin Zheng, Bo Li, Guang-Bo Zhang, Yun Chen, Dong-Ming Kuang

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S6
  • Tables S1 to S4

Files in this Data Supplement: