Science Advances

Supplementary Materials

Gadofullerene inhibits the degradation of apolipoprotein B100 and boosts triglyceride transport for reversing hepatic steatosis

Chen Zhou, Mingming Zhen, Meilan Yu, Xue Li, Tong Yu, Jingchao Liu, Wang Jia, Shuai Liu, Lei Li, Jie Li, Zihao Sun, Zhongpu Zhao, Xinyao Wang, Xiaoyan Zhang, Chunru Wang, Chunli Bai

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Figs. S1 to S10

Files in this Data Supplement: