Science Advances

Supplementary Materials

A VH1-69 antibody lineage from an infected Chinese donor potently neutralizes HIV-1 by targeting the V3 glycan supersite

Sonu Kumar, Bin Ju, Benjamin Shapero, Xiaohe Lin, Li Ren, Lei Zhang, Dan Li, Zehua Zhou, Yi Feng, Cindy Sou, Colin J. Mann, Yanling Hao, Anita Sarkar, Jiali Hou, Christian Nunnally, Kunxue Hong, Shuo Wang, Xiangyang Ge, Bin Su, Elise Landais, Devin Sok, Michael B. Zwick, Linling He, Jiang Zhu, Ian A. Wilson, Yiming Shao

Download Supplement

This PDF file includes:

  • Tables S1 to S3
  • Figs. S1 to S8

Files in this Data Supplement: